Zakład Projektowania i Doradztwa Technicznego Gorprojekt Sp. z o. o.


Stacja Wentylatorów Głównego Przewietrzania

Zadaniem Stacji Wentylatorów jest wymiana powietrza we wszystkich czynnych wyrobiskach górniczych w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla górników.Firma Gorprojekt zrealizowała 2 Stacje Wentylatorów Głównych. W pierwszej zabudowano dwa wentylatory osiowe, w tym jeden rezerwowy, o wydajności nominalnej 8000-12000m3/min, mocy silnika 1200kW. Zastosowano wentylatory z regulowanymi hydraulicznie łopatkami wirnika z możliwością pracy rewersyjnej (tłoczenie czynnika do wyrobiska) poprzez automatyczne obrócenie łopatek wirnika o około 180 stopni z równoczesną zmianą kierunku obrotów wirnika. Ta innowacyjna metoda pozwala zmienić kierunek przepływu czynnika w czasie nie dłuższym niż 10 min. Dzięki takiemu zastosowaniu masa wentylatora jest niemal dwukrotnie mniejsza od masy wentylatora promieniowego o podobnych parametrach. Ponadto nie trzeba budować skomplikowanego systemu kanałów i klap stanowiących układ rewersyjny.
W związku z zagrożeniem metanowym, wentylator został wykonany jako przeciwwybuchowy, stosownie dla grupy I, kategorii M2. Chłodzenie silników wentylatorów głównych zapewniają dwa zespoły wentylatorów . Na dyfuzorze zabudowano tłumik labiryntowo-przepływowego wspólnego dla obu wentylatorów o szerokość 13,0m, głębokość 9,0m , wysokość 13,3m.. Budynek depresyjny jest połączony z wentylatorami 2 lunetami o przekroju 4,0 x 4,0 m i długości 15,4 m. Projekt obejmuje również:
adaptację istniejącego budynku dla potrzeb zabudowy projektowanych wentylatorów wraz z wyposażeniem i instalacjami,
konstrukcje stalowe tłumika wydmuchu oraz konstrukcje dla zabudowy przewodów powietrza od budynku depresyjnego zamknięcia szybu do projektowanych wentylatorów,
pomieszczenie (w konstrukcji stalowej) dla zapasowego zespołu wirującego wentylatorów, zlokalizowane pomiędzy budynkiem projektowanych wentylatorów a szybem, wyposażone w wciągnik przejezdny oraz platformę dla transportu zespołu wirującego wentylatorów,
wentylację grawitacyjno-mechaniczna pomieszczeń,
ogrzewanie awaryjne pomieszczeń (elektryczne),
podłączenia wod-kan. do nowej stacji wentylatorów głównego przewietrzania w tym odprowadzenia wody z projektowanego tłumika wylotu z dyfuzora,
pomieszczenie sanitarne dla potrzeb brygad remontowych,
pomieszczenie sterowni stacji wentylatorów w konstrukcji stalowej wraz z ogrzewaniem awaryjnym (elektrycznym),
hydrant nadziemny jako zewnętrzne zabezpieczenie przeciwpożarowe,
częściowe wyburzenia istniejącego budynku po maszynie wyciągowej oraz istniejącego uzbrojenia terenu w miejscach kolizji z fundamentami konstrukcji nośnych.
modernizacja (istniejącej) głównej stacji zasilającej
zmiana sieci powierzchniowej 6 kV
nowa stacja transformatorowo-rozdzielcza
układ zasilania i sterowania oraz instalacje potrzeb własnych w nowej stacji wentylatorów,
nowe linie kablowe 6 kV; 500 V; 400 V oraz teletechniczne.

Druga stacja wentylatorów zrealizowana na podstawie projektu Gorprojektu została wyposażona w dwa wentylatory promieniowe w tym 1 rezerwowy, Wentylatory wyposażone są w aparaty kierownicze dla potrzeb regulacji parametrów pracy. Wydajność każdego z nich wynosi 7800 m3/min. Wentylatory są napędzane silnikami o prędkości obrotowej ns = 745 min-1 i mocy Ns =630 kW. Ponadto w skład stacji wchodzą:
luneta wentylacyjna (przewód powietrza) wykonana w konstrukcji stalowej prowadzona napowietrznie od zamknięcia zrębu szybu do wentylatorów, wsparta częściowo na istniejącym betonowym podjeździe, a częściowo na płytach lub fundamentach betonowych,
przepustnice oraz przewody powietrza umożliwiające odcięcie wentylatorów oraz pracę w układzie rewersji ,
dwie osłony akustyczne napędów wentylatorów,
komorowo – labiryntowe przepływowe tłumiki wydmuchu zabudowane na wylocie z dyfuzorów spoczywające na niezależnej konstrukcji, nie związanej z konstrukcją wentylatorów.
Dzięki zastosowaniu rozwiązań Gorprojektu charakteryzują się dużą skutecznością ( do 48,0 dB/A) oraz małymi oporami przepływu na poziomie 150 –200 Pa. Dodatkową zaletą zastosowanego rozwiązania jest zabezpieczenie dyfuzora nieczynnego wentylatora prze opadami atmosferycznymi. Zaprojektowane tłumiki nie posiadają przestrzeni w których może się zbierać gaz, wykonane są w konstrukcji stalowej. Materiał dźwiękochłonny jest materiałem niepalnym. cztery kontenery wykonane w konstrukcji stalowej , w których zlokalizowana jest instalacja elektryczna zasilania , pomiarów i przesyłu danych o parametrach pracy instalacji,
dwa kontenery socjalne z których jeden pełnić będzie funkcję pomieszczenia socjalnego , a drugi pomieszczenia szatni,
sieci kablowe zasilające obiekty i instalacje stacji wentylatorów,
dojścia do poszczególnych obiektów wykonane z kostki brukowej lub betonowe wraz z oświetleniem terenu,
przyłącze wody pitnej, odwodnienie rejonu posadowienia wentylatorów oraz kanalizację wraz z bezodpływowym osadnikiem ścieków.
Ponadto Gorprojekt opracował projekty na 2 stacje wentylatorów, które będą zrealizowane w najbliższym czasie.
Pierwsza z nich o wydajności 4850 m2/min, będzie wyposażona w 2 wentylatory promieniowe (w tym jeden rezerwowy), napędzane silnikami o mocy 250 kW każdy. Sposób regulacji wydajności poprzez regulację obrotów z zastosowaniem przemiennika częstotliwości w zakresie 375,0 ÷590,0 obr/min. Rewersja realizowana będzie poprzez układ klap, przepustnic i kanałów rewersyjnych. Ponadto w skład inwestycji wchodzą:
pomieszczenia napędów wentylatorów głównych pełniących funkcję osłon ,
akustycznych, wyposażonych w wentylację grawitacyjną i mechaniczną, suwnicę remontową oraz ogrzewanie dyżurne,
kanał wentylacyjny (stalowy) o przekroju 2500x2500 mm prowadzony napowietrznie od budynku depresyjnego zamknięcia szybu do wentylatorów wyposażony na wlocie w kompensator i wejście rewizyjne.
budynek stacji wentylatorów głównych z wydzielonymi pomieszczeniami transformatorów, rozdzielni 400V i falowników, pomieszczenia szaf sterowniczych i węzła sanitarnego,
zabezpieczenia przeciwhałasowe obiektu w tym tłumiki na wylotach z dyfuzorów wentylatorów głównych, tłumiki na układach wentylacji pomieszczeń napędów wentylatorów, izolacje akustyczne korpusów i dyfuzorów wentylatorów, izolacje akustyczne kanału wentylacyjnego oraz przepustnic i kompensatorów na przewodach powietrza wydechowego, osłona akustyczna nad kołem linowym na dachu budynku depresyjnego zamknięcia szybu,
instalacje elektryczne i teletechniczne: zasilania, sterowania i AKPiA, oświetlenia podstawowego i awaryjnego wewnętrznego, oświetlenia zewnętrznego, gniazd 3-f, 1-f, ogrzewania elektrycznego i zabezpieczenia przeciwoblodzeniowego, monitoringu wizyjnego, sygnalizacji p.poż., telefoniczną, wizualizacji pracy układu, informatyczne,
instalacje wod.-kan., ogrzewania dyżurnego, wentylacji (grawitacyjnej i mechanicznej) oraz klimatyzacji.
zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczenie przeciwpożarowe wraz z instalacją sygnalizacji pożaru,
place i drogi w rejonie projektowanej stacji wentylatorów głównych.

Drugi projekt stacji wentylatorów jest już w trakcie budowy. Jest to rozbudowa istniejącej stacji wentylatorów. Aktualnie przewietrzanie wyrobisk dołowych realizowane jest za pomocą trzech wentylatorów, w tym jeden rezerwowy. Tematem projektu jest rozbudowa istniejącej stacji wentylatorów o dwa wentylatory tego samego typu i wielkości, bez wentylatora rezerwowego, realizowana jako niezależny obiekt budowlany. Każdy z wentylatorów ma wydajność 180 m3/min, przy 600 obr/min. Moc każdego silnika 1200 kW. Wentylatory będą pracować bez możliwości rewersji. Sterowanie wydajnością będzie odbywać tylko przez regulację obrotów silnika. W skład inwestycji wchodzą : dla każdego z wentylatorów, przewód powietrza wykonany w konstrukcji stalowej wraz z przepustnicą odcinającą i kompensatorem, prowadzony napowietrznie od kanału wentylacyjnego do wentylatora, dla każdego z wentylatorów, tłumik hałasu komorowo – labiryntowy zabudowany na wylocie z dyfuzora, spoczywający na niezależnej konstrukcji wsporczej nie związanej konstrukcyjnie z fundamentem wentylatora oraz fundamentami budynku stacji wentylatorów, izolacja akustyczna korpusów wentylatorów, stalowych dyfuzorów wentylatorów oraz przewodów wraz z przepustnicami, doprowadzających powietrze z kanału wentylacyjnego do wentylatorów, aparatura kontrolno-pomiarowa niezbędną dla funkcjonowania stacji wentylatorów, w tym króćce do poboru próbek dla pomiaru zapylenia powietrza wentylacyjnego. pomieszczenia napędów wentylatorów (osłony akustyczne) wykonane w lekkiej konstrukcji ze stopów aluminium , wyposażone w wentylację grawitacyjną mechaniczną oraz suwnice remontowe z napędem ręcznym o udźwigu 1,5 Mg, budynek stacji wentylatorów głównych (pomieszczenia elektryczne, sterownia, pomieszczenia sanitarne dla obsługi, magazyn podręczny) wraz z fundamentami, konstrukcje wsporcze tłumików zabudowanych na wylotach z dyfuzorów, instalacje elektryczne i teletechniczne sieci i instalacje sanitarne.